Behandelovereenkomst

Uw privacy

De therapeut is gehouden aan de VNRT beroepscode. De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De therapeut legt een cliëntendossier aan waarin aantekeningen zijn opgenomen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Dit is van belang voor de therapie en wettelijk verplicht vanuit de WGBO. In het cliëntendossier kunnen ook gegevens zijn opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut na expliciete toestemming van de cliënt vooraf, tijdens of na de behandelingsperiode heeft opgevraagd bij de huisarts en/of specialist. De therapeut heeft als enige toegang tot het cliëntendossier. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Inhoudelijke informatie vanuit het cliëntendossier wordt alleen met andere zorgverleners gedeeld als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Dit recht geldt voor wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder. Cliënt heeft het recht om het cliëntendossier in te zien en gegevens te laten wijzigen. De wettelijk verplichte bewaartermijn van het cliëntendossier is 20 jaar. Op de zorgnota staan gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft bij de declaratie van kosten. Dit zijn: uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de behandeldatum, een korte omschrijving van de behandeling en de kosten. Deze gegevens haalt de therapeut uit het cliëntendossier. Tijdens intercollegiale toetsing waarborgt de therapeut anonimiteit bij het delen van gegevens. Als de therapeut vanwege een andere reden dan hierboven genoemd, gebruik wil maken van de gegevens van de cliënt, zal de therapeut de cliënt eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Afspraken behandelingen

De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een kort gesprek plaatsvindt. Er wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen. Nabesprekingen duren zolang als nodig is met een maximum van 15 minuten. Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Anders wordt de volledige behandeling in rekening gebracht.

Betaling en kosten

De actuele kosten van de therapie staan vermeld op de website www.dehorizon.info De minimale duur van een behandeling is 60 minuten en de maximale duur bedraagt 90 minuten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht(en) en het aantal te behandelen zones. De eerste behandeling duurt gemiddeld genomen 15 minuten langer vanwege de intake. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te zijn voldaan. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. U kunt de facturen uitgeprint of per mail in PDF formaat ontvangen. Stuur facturen zelf naar de zorgverzekeraar. Bewaar een kopie voor uzelf. Zie erop toe dat uw therapeut op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VNRT -licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ, de VNRT en de TCZ op de nota staan afgedrukt.

Verhindering therapeut

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Als cliënt hiervan gebruik wil maken, zal therapeut expliciet toestemming vragen om gegevens uit het cliëntendossier te delen met de collega-therapeut.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend  geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VNRT of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VNRT Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Voetreflexpraktijk Sint -Oedenrode is aangesloten bij beroepsvereniging VNRT. De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed via de meeste aanvullende zorgverzekeringen in de categorie alternatieve geneeswijzen. De kosten gaan niet af van het eigen risico.

Check hier via de website van VNRT of jouw zorgverzekering de behandelingen vergoed. Een voetreflexbehandeling is een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Tarieven  2024

Voetreflexzonebehandeling (60 min.)                            € 72,50
Bioresonantie meting eerst keer (90 min.)                    € 95,-
Bioresonatie Behandeling (60 min.)                               € 72,50
Ortho Energetische Massage Behandeling (60 min.) €72,50

De Horizon
Kastanjestraat 3
5492 EZ Sint Oedenrode
Telefoonnummer: 0413-478726
E-mailadres: info@dehorizon.info
KvK-nummer: 67962149
BTW-identificatienummer: NL857244267B01

Klachtenregeling

Doordat ik ben aangesloten bij beroepsvereniging de VNRT (Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten) ben ik automatisch ook geregistreerd bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg).

Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten van onze aangesloten therapeuten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.

De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten. In de algemene paragraaf van dit klachtreglement zijn de doelstellingen en uitgangspunten benoemd die de VNRT en haar leden hanteren bij de omgang met klachten. In de algemene paragraaf staan de regels voor toegang tot de klachtenregeling vermeld (wie mag waarover, wanneer en hoe klagen) en regels voor de algemene organisatie van de klachtenregeling. Tevens zijn de regels benoemd voor diverse geledingen en instanties die een bijdrage leveren aan de goede omgang met klachten van cliënten. In het Klachtenreglement VNRT versie februari 2017 zijn de algemene regels van de VNRT voor de omgang klachten met onvrede, ervaren tekorten beschreven.